Algemene voorwaarden 
Algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden 'in1dagjeaanhangerrijbewijs/de camperrijbewijsspecialist’ 
In1dagjeaanhangerrijbewijs handelt onder de merknamen rijschool van Bentum, van Bentum verkeeersschool, De camperrijbewijsspecialist & In 5uurjeaanhangerrijbewijs
1) Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door 'in1dagjeaanhangerrijbewijs/ de camperrijbewijsspecialist'geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen, verder te noemen als in1dagjeaanhangerrijbewijs. 2) In alle gevallen, waarin door 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverhoopt van kracht. 3) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'is eerst gebonden nadat door zijn of zijn medewerkers/sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd. 4) Elke opdrachtc.q. inschrijving die door 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'aan de opdrachtgever is bevestigd, wordt als bindend beschouwd tenzij bevestigingen binnen 5 dagen na schriftelijk ontvangst worden weersproken. 5) Annuleringen, de aanhangwagen rijlessen cat. BE & C1E en camperrijlessen t.b.v. rijbewijs C op basis van losse uren /alleen in Sittard, dienen minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt het afgesproken lesuur of dagdeel volledig doorberekend. Rijlessen op zaterdagen kunnen niet worden geannuleerd. De vorige 2 punten in punt 4 zijn niet van toepassing bij overlijden van een naast familielid waarbij begrafenis of crematie plaatsvindt op de rijles c.q examen. Of bij spoed opname in het ziekenhuis. In beide gevallen dient een en ander schriftelijk aangetoond te worden. Bij annulering van een rijopleiding of andere cursus bent u het volgende verschuldigd. 100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de cursus of opleiding. 75% van het cursusgeld in geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. 50% van het cursusgeld in geval van annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus op opleiding. 25% van het cursusgeld in geval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. Indien het rijexamen en/ of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. Terug betaling van reeds betaalde lesgelden en een eenmaal gereserveerd en vast gelegd examen bij CBR of BNOR is niet mogelijk. 6) De leerling dient op de dag van zijn opleiding en CBR praktijkexamen in bezit te zijn van een geldig rijbewijs B voor rijlessen BE en C en C als het gaat om rijlessen C1E, de datum mag verlopen zijn. 7) Betaling geschied via bank overschrijving, of volgens gemaakte afspraak. 8)Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 5 en 7 te verrichten, wordt een rente van 1,25% per maand in rekening gebracht, te verrekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. 9) Indien 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van zijn vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan 'in1dagjeaanhangerrrijbewijs'verschuldigd, de verschuldigde rente, de incassokosten ad 15% en de eventuele proceskosten. 10) Indien een rijopleiding wegens slechte weersomstandigheden niet kan
doorgaan, worden de kosten niet aan de leerling doorgerekend. 11) Indien een examen, door annulering van het CBR niet kan doorgaan, bent u bij het opnieuw inplannen van dit examen voor het afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. 12) Indien de instructeur(-trice) tevergeefs op de leerling staat te wachten en zich niet meld op de afgesproken plaats, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. Het desbetreffende lesvoertuig blijft in een dergelijk geval minimaal 30 minuten wachten, dit geld niet bij een duo opleiding, dan zal de kandidaat contact moeten zoeken met de desbetreffende instructeur(-trice). 13) 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen wegens onvoorziene omstandigheden. 14) De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. 15) Indien 'in1dagjeaanhangerrijbewijs' ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, danwel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst opgedane opgave onjuist is, vrijwaard de leerling 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'volledig en zal opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen. 16) 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'draagt zorg dat uitsluitend rijles wordt gegeven door instructeurs(-trices) die geheel voldoen aan de bepalingen zoals vermeld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen. 17) 'in1dagjeaanhangerrijbewijs"kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling of zijn gedragingen. 18) De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van het rijbewijs B/C tijdens de leseen en het praktijkexamen bij het CBR of BNOR. 19) Immateriële of materiële schade van de kandidaat zelf kan niet worden verhaalt op 'in1dagjeaanhangerrijbewijs'